dimecres, 12 d’abril del 2017

ACTA ASSEMBLEA 19 FEBRERACTA DE L’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  DELS SOCIS DEL CLUB DE TENIS BENIGÀNIM, CELEBRADA EL 19 DE FEBRER DEL 2017

A Benigànim, sent les 12 hores i quinze minuts, es reuneixen al Saló Social del Club de Tenis, els distingits socis assistents.
1er.- Lectura de l’ acta celebrada el 28 de Febrer del 2016 , sent llegida per el Secretàri  en funcions , va ser aprovada per tots els membres assistents.
2n.- Resum Comptable del  Club i Aprovació del mateix: Es procedeix a repartir entre tots els assistents el balanç de Situació i  Comptes del  Club del 2016. El Sr. Cristobal Barceló Martinez, dona lectura del  balanç econòmic i queda aprobada per tots els assistents, s’ adjunta copia del balanç econòmic 2016.
3er.-EL Sr. President  Vicent Boscà, fa us de paraula per dir als socis assistents els projectes realitzats a llarg del 2016, dels projectes a realitzar al 2017, i que continuació detallem:
-A novembre es va realitzar l’últim pagament dels terrenys per a futura  ampliació  i es va fer també l’escriptura .
-Concesió subenció del pagament del IBI amb una important reducció, de pagar 2.200 €  passarem a pagar 400€
-Grup de pressió aigua i  equip d’aerotèrmica( Estalvi  de llum i aigua)
-1º fase ampliació gimnàs.
PROJECTES 2017.
- 2ONA FASE GIMNÀS ( pintar,  col·locar portes accés, col·locar pis sintètic)  compra  TRX,  comprar nous aparells gimnàs segons les necessitats dels socis-es i usuaris.
-  LEGALITZACIÓ INSTAL-LACIO ELECTRICA- Ampliació de potencia elèctrica i canvi del traçat de la línia per a futura ampliació.
- REPARACIÓ DE LES MALLES EN MA ESTAT I PREPARAR EL TANCAMENT DELS NOUS TERRENYS
- CANVI EQUIP INFORMÀTIC CLUB ( nou monitor, impresora, scanner….)
4t.-En el tema esportiu , 
la junta proposa, promocionar, fomentar i crear  a llarg de l’any diversos tornejos socials en totes les categories.


Actualment hi han  dos equips federats de pádel  un masculí i un altre femení,  respecte  a l’escola de tennis, están jugant una lliga a nivel comarcal.Si esteu interessats en donar clases de pádel i tennis no dubteu i demaneu informació, tant d’horaris com de preus

Tot lo d’escrit abans sempre es fa prioritzant  despeses, estalviant I comparant pressupostos per economitzar els diners de TOTS. La Junta maximitza al màxim els recursos del Club, estan al vostre abast les despeses e ingressos per a consultar-ho.
5é.-En precs i preguntes, diversos socis van exposar diferents punts de vista respecte a millores al Club de Tennis, es va votar la supressió del pagament per pista, o siga la reserva de pista de qualsevol tipus( tennis, pàdel, squash, frontó)  a partir d’ara es totalment GRATUITA.
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, sent les 13:45 h, s’ alça l’ assemblea, de tot açò, jo el Secretari done fe.